شیمی دبیرستان این وبلاگ برای توزیع یکپارچه اخبار و اطلاعات و تازه های شیمی در بین دانش آموزان منطقه ایجاد شده است. http://dabirestanchem.mihanblog.com 2020-07-31T19:15:32+01:00 text/html 2017-12-04T21:16:08+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 انیمیشن های شیمی یازدهم http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/246 <div><br></div><div><span style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">برای دیدن انیمیشن های مرتبط با کتاب درسی &nbsp;شیمی 2بر روی لینک</span><a href="http://s4.picofile.com/file/7760016234/chapter1.rar.html" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); text-decoration-line: none; font-weight: bold; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right; border: 0px;">http://s4.picofile.com/file/7760016234/chapter1.rar.html</a><span style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;کلیک کنید.</span></div> text/html 2017-12-04T21:15:31+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 مجموعه پوسترهای تهیه شده برای تمامی مباحث کتاب شیمی دهم http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/245 <h1 style="margin: 0px; font-weight: lighter; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 20px; font-family: &quot;B Roya&quot;, &quot;2 Roya&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, serif; color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; text-transform: capitalize; padding: 0px 0px 1px; direction: rtl; word-spacing: 1px;"><a title="Permanent Link to مجموعه پوسترهای تهیه شده برای تمامی مباحث کتاب شیمی دهم توسط دبیران شیمی سطح کشور" href="http://blog.chemyazd.com/?p=5967" rel="bookmark" style="color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; font-weight: bold; border: 0px;"><font color="#333333">مجموعه پوسترهای تهیه شده برای تمامی مباحث کتاب شیمی دهم توسط دبیران شیمی سطح کشور</font></a></h1><div style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8312827726/Educational_Posters_DBR_Birjand.pdf.html" style="color: rgb(0, 160, 227); text-decoration-line: none; font-weight: bold; border: 0px; font-size: 12px;">لینک دانلود</a></div> text/html 2016-11-20T06:57:13+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 فیلم های آموزشی شیمی دهم http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/244 <div><br></div><div><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right;"></p><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right; height: 0px; width: 484px; border: 0px;"></div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right;">بخش 1</span><div style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right;"><table width="100%" border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 204); border-color: rgb(0, 0, 102); border-style: dotted;"><tbody><tr><td width="72%" dir="rtl" class="style2" valign="top" style="font-size: 11px; text-align: right;">•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Atash2-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آتش بازی&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Alomran2-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آل عمران</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Ebnehisam-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">ابن هیثم</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Pezeshkehaste-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">پزشکی هسته ای نوک پیکان پیشرفت هسته ای کشور</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Teknesim12-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تکنسیم</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Jaigahpezeshki-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">جایگاه ایران در پزشکی هسته ای</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Jadvaltanavobi-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">جدول تناوبی</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Jadvaltanavobisakhtar-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">جدول تناوبی و معرفی ساختار اتم</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Moul3-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">مول</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Light-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">نور</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Noursetare-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">نورستاره</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Vvijer-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">وویجر</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Sitiscan-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">سی تی اسکن</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Sedabingbang-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">صدای بیگ بنگ</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Ashkarsazizarat-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آشکارساز ذرات کیهانی</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Azbinahaiat-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">از بینهایت کوچک</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Pivandkoalansi-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">پیوندکووالانسی</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Pivandyoni-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">پیوندیونی</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Tashkilnacl-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تشکیل نمک طعام</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Taghiratfizicshimi-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تغییرات فیزیکی و شیمیایی</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Jadvaltanavobikhavas-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">جدول تناوبی و خواص گروه ها</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Jadvaltanavobdastebandii-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">جدول تناوبی و دسته بندی عناصر</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Sokhtanal-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">سوختن پودر آلومینیوم</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Sokhtanzoghal-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">سوختن زغال در نمای آهسته</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Sokhtanfelezat-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">سوختن فلزات</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Tifnegarstar-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">طیف نگار ستارگان</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Felezroui-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">فلز روی و تولید گاز هیدروژن</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Mavadpartovza-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">موادپرتوزا و سن زمین</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl1/Moulatommolcol-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">مول و اتم گرم</a><br><br><br>بخش 2<br><table width="100%" border="0" bgcolor="#ffffcc" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; text-align: justify; border-color: rgb(0, 0, 102); border-style: dotted;"><tbody><tr><td width="72%" dir="rtl" class="style2" valign="top" style="font-size: 11px; text-align: right;">•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/1.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">بررسی تغییرات غلظت کربن دی اکسید توسط ناسا&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/2.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آزمایش با یخ خشک&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/3.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آزمایش چراغ راهنمایی&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/4.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آزمایش ساده برای نمایش افزایش کربن دی اکسید و دما&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/5.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آلودگی هوا و اثرات آن&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/6.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">ابرها و تغییردمای زمین&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/7.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اثر کربن دی اکسید بر مرجان ها&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/8.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اثر گرما بر طبیعت&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/9.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اثر دما بر گازها&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/10.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اثر کلروفلوئوروکربن ها بر اوزون&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/11.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اثر گلخانه ای 1&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/12.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اثر گلخانه ای 2&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/13.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اثر گلخانه ای 3&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/14.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اثر گلخانه ای برای بچه ها&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/15.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">استفاده از گاز نیتروژن در تایرها&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/16.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">استفاده از گچ در کشاورزی&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/17.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اکسیژن هواکره 1&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/18.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اندازه اتمسفر</a>&nbsp;<br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/19.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اندازه گیری کربن دی اکسید و دما از روی یخ های قطبی&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/20.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اوزون استراتوسفری&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/21.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اوزون و آفتابزدگی&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/22.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">باران اسیدی&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/23.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">بررسی تغییرات غلظت کربن دی اکسید توسط ناسا&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/24.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">بررسی ریزگردها توسط ناسا&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/25.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">پلاستیک های سبز&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/26.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">پلاستیکها&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/27.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تحقیق روی یخ های قطبی&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/28.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تحقیق روی یخچال ها&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/29.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تعیین درصد اکسیژن&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/30.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تعیین درصد اکسیژن هوا&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/31.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تکنولوژی سوخت سبز&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/32.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تکنولوژی و اثر گرما برطبیعت&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/33.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تولید پلاستیک سبز از ذرت&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/34.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تولید سیم برق با روکش آلومینیم&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/35.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">جداسازی و کاربرد اجزای هوا&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/36.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">چرخه اوزون</a>&nbsp;<br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/37.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">چرخه کربن 1&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/38.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">چرخه کربن 2&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/39.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">چقدر طول می کشد تا زباله به طبیعت بازگردد</a>&nbsp;<br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/40.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">حرارت زمین</a>&nbsp;<br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/41.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">خشک کردن میوه و سبزیجات</a>&nbsp;<br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/42.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">داستان بطری ها&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/43.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">ریزگردها</a>&nbsp;<br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/44.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">زباله و اثرات آن</a>&nbsp;<br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/45.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">ساخت پلاستیک با سیب زمینی&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/46.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">سشوار&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/47.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">سوختن حباب های متان&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/48.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">سوختن گوگرد در اکسیژن خالص1&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/49.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">سوختن گوگرد در اکسیژن&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/50.rar" style="color: red; text-decoration: none; font-weight: bold;">سیاره پلاستیک1&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/51.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">سیاره پلاستیک2&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/52.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">سیم با روکش آلومینیوم&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/53.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">شما و ردپای کربن&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/54.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">شناسایی گازاکسیژن</a>&nbsp;<br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/55.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">فشارهوا و سیالات&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/56.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">فشارهوا&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/57.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">فن آوری سبز&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/58.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">قانون بویل 1</a>&nbsp;<br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/59.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">قانون بویل 2</a>&nbsp;<br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/60.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">قانون پایستگی جرم&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/61.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">قانون هانری&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/62.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">کاربرد هلیم&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/63.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">کارخانه تولید سیم و کابل&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/64.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">کارخانه تولید هوای مایع&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/65.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">کربن دی اکسید و طبیعت&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/66.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">گازهای گلخانه ای و گرما&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/67.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">لایه های اطراف زمین&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/68.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">مستند اثر گلخانه ای در زمین و زهره&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/filme%20fasle%2022/69.rar" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">منابع شیمیایی نیازها و محدودیت ها&nbsp;</a><br>&nbsp;<br><br>بخش 3<br><table width="100%" border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10px; text-align: justify; border-color: rgb(0, 0, 102); border-style: dotted;"><tbody><tr><td width="72%" dir="rtl" class="style2" valign="top" style="font-size: 11px; text-align: right;">•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Sakhtnamakmahloul-20.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">ساخت نمك محلول</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Ahangosmoz-4.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آهنگ اسمز</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Abbohran-2.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آب بحران جهانی</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Abbeonvanhal-1.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آب بعنوان حلال</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Abvhava-3.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آب و هوا کره زمین</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Azmaieshosmoz-9.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آزمایش اسمز</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Azmaieshbarantal-8.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آزمایش باران طلایی</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Azmaieshsodiomba-10.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آزمایش سدیم با الکل</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Azmaieshbamahlol-7.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">آزمایش های جالب با محلول ها</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Asardamabarpotasiom-6.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اثر دما بر انحلال پتاسیم نیترات</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Asardamabargaz-5.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اثردما بر انحلال گازها</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Osmozbache%D8%A7-18.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اسمز برای بچه ها</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Osmozchegonamal-19.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اسمز چگونه عمل میکند</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/%D8%A7osmozmakos-25.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">اسمز معکوس</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/%D8%A7enhelalsodimkolorid-24.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">انحلال سدیم کلرید در آب</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Enhelalgarmade-17.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">انحلال گرماده</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Enfejarn2darab-16.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">انفجار نیتروژن در زیر آب</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/%D8%A7engheraz6abasid-23.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">انقراض ششم و آب های اسیدی</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Batabiat1-13.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">باطبیعت چه کرده ایم</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Batabiat2-14.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">باطبیعت چه کرده ایم2</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Baressicharkeab-11.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">بررسی چرخه آب&nbsp;</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Barfvpivanh2-12.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">برف و پیوندهیدروژنی</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Bomyakhi-15.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">بمب یخی</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Tashkhisabnarmsakhthome-21.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تشخیص آب سخت و نرم در خانه</a><br>•&nbsp;<a href="http://chemistry-dept.talif.sch.ir/ebook3/film/film10-fasl3/Tashkilabsakhtvanarm-22.rar" target="_blank" style="color: black; text-decoration: none; font-weight: bold;">تشکیل آب سخت و نرم کردن</a><br><br><br>منبع : وبسایت دفتر برنامه ریزی آموزشی و تالیف کتب درسی<br><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div> text/html 2016-05-17T16:57:01+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 سوالات و کلید امتحان شیمی 3 خرداد 95 http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/243 <span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">برای مشاهده سوالات و کلید امتحان شیمی 3 خرداد 95 اینجا&nbsp;</span><a href="http://aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/13951395/n950227.1.pdf" target="" title="" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">کلیک</a><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">&nbsp;کنید.&nbsp;</span> text/html 2016-01-08T16:41:37+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 سوالات امتحان شیمی 3 دی 94 http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/242 <font size="2"><b>برای دانلود سوالات امتحان شیمی 3 دی 94 <a href="http://www.aee.medu.ir/aee/aeeDocs/misc/139410/n941016.1.pdf" target="" title="">اینجا کلیک کنید.</a></b></font> text/html 2015-10-23T16:55:55+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 اعداد کوانتومی http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/241 <span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">برای دیدن ویدئو تدریس اعداد کوانتومی&nbsp;</span><a href="http://www.mrcauseysworld.com/chemistry/" target="" title="" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">اینجا کلیک کنید.&nbsp;</a> text/html 2015-10-23T16:55:08+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 شکل اوربیتال ها و مقایسه سطوح انرژی http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/240 <span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">برای دیدن فیلم مربوط به مفهوم اوربیتال و شکل آنها و مقایسه سطح انرژی آنها ا</span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ewf7RlVNBSA" target="" title="" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">ینجا کلیک کنید.&nbsp;</a> text/html 2015-10-23T16:54:35+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 بودجه بندی کتاب شیمی پیش دانشگاهی http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/239 <div><br></div><div><div align="center" style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px;"><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 125.9pt; border-collapse: collapse; border: none;"><tbody><tr><td width="104" valign="top" style="width: 77.95pt; border: 1pt solid black; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بخش4</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: black; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بخش3</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: black; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بخش 2</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="78" valign="top" style="width: 58.25pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: black; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بخش 1</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="119" valign="top" style="width: 89.1pt; border-style: solid solid solid none; border-top-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></b></p></td></tr><tr><td width="104" valign="top" style="width: 77.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>------------</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>-----------</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10 نمره</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="78" valign="top" style="width: 58.25pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10 نمره</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="119" valign="top" style="width: 89.1pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ترم اول</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td></tr><tr><td width="104" valign="top" style="width: 77.95pt; border-style: none solid solid; border-right-color: black; border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7 نمره</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7 نمره</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="85" valign="top" style="width: 63.8pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3 نمره</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="78" valign="top" style="width: 58.25pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3 نمره</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td><td width="119" valign="top" style="width: 89.1pt; border-style: none solid solid none; border-bottom-color: black; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: black; border-right-width: 1pt; padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" align="center" style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px 0px 0.0001pt; text-align: center;"><b><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">ترم دوم</span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></b></p></td></tr></tbody></table></div><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></p></div> text/html 2015-10-19T16:16:38+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 زبان بدن شما هویت شما را شکل می دهد http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/237 <p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 33px;">زبان بدن بر دیدگاه دیگران درباره‌ی ما تاثیر می‌گذارد، اما ممکن است نگاه ما بر خودمان را نیز تغییردهد. اِمی کادی، روانشناس اجتماعی، نشان می‌دهد که چگونه «ژست قدرت» - قرار گرفتن در حالتی از اطمینان، حتی هنگامی که ما احساس اطمینان نداریم- می‌تواند بر سطح تستسترون و کورتیزول در مغز تاثیر بگذارد، و حتی ممکن است تاثیراتی بر فرصت‌های ما در زندگی بگذارد.</span></font></p><div style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 33px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">برای دیدن این سخنرانی جالب&nbsp;</font></span><a href="https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=fa" target="" title="" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold;">اینجا کلیک کنید.</a></div><div><br></div> text/html 2015-10-19T16:15:08+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 چطور با استرس دوست شویم http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/236 <div style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 33px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">استرس. باعث تپش قلب شما می‌شه، نفس کشیدن تان را سریع تر می‌کنه و عرق بر پیشانی تان می‌نشانه. با این حال که استرس به یک دشمن سلامت عمومی تبدیل شده، اما تحقیقات نشان می‌دهد استرس، فقط درصورتی که شما چنین عقیده ای داشته باشید، ممکنه زیان آور باشه. کلی مک گونیگال، روانشناس سلامت، ما رو وادار می‌کنه تا به استرس دید مثبت داشته باشیم، و ما رو با مکانیزم ناشناخته ای آشنا می‌کنه برای کاهش استرس: ارتباط با دیگران.</font></span></div><div style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"><br></div><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">برای دیدن این سخنرانی جالب ا</span><a href="https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend?language=fa" target="" title="" style="color: rgb(0, 102, 153); text-decoration: none; font-weight: bold; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;">ینجا کلیک کنید.</a><span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></span><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; line-height: 19.2px; text-align: right;"></p> text/html 2015-09-02T12:01:01+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 دانلود کتاب شیمی عمومی مورتیمر جلد ۲ http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/235 <p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px; font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 21px; color: rgb(53, 56, 61);">برای دانلود کتاب شیمی عمومی مورتیمر جلد دوم (ویرایش ۱۳۹۲) بر روی لینک زیر کلیک کنید:</p><h2 style="color: rgb(53, 56, 61); margin: 0px 0px 2px; padding: 0px 0px 1px; width: 484px; font-weight: lighter; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 21px; font-family: Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform: uppercase; text-align: center; direction: rtl; background-position: 3px 0px;"><a href="http://hrsaadati.ir/1394/06/11/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2" style="color: rgb(0, 160, 227); text-decoration: none; font-weight: bold; border: 0px;">دانلود</a></h2><div style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: right;">منبع:: وبسایت کیمیا</div><div><br></div> text/html 2015-09-02T09:32:24+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 کتاب علوم نهم http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/234 <table width="100%" style="font-family: Tahoma;"><tbody><tr><td align="right" colspan="2" class="page_tools"><a style="font-size: 11px;"><img src="http://science-dept.talif.sch.ir/themes/talif_fa/images/email_button.png" width="20" height="16" border="0" alt=""></a></td></tr><tr><td height="5"></td></tr><tr><td width="65%" class="page_intro" style="font-size: 11px; text-align: justify; vertical-align: text-top;"></td><td width="35%" align="center" valign="middle"><div class="page_image_desc" style="font-size: 11px; color: rgb(153, 153, 153);"></div></td></tr></tbody></table><div class="page_body" style="font-family: Tahoma; text-align: justify; padding: 0px 5px;"><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" width="70%" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#fec927" height="55" colspan="2" hieght="55" style="text-align: center;"><p><span style="color: rgb(1, 85, 151);"><span style="font-weight: bold;">کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه</span></span></p><p><span style="color: rgb(1, 85, 151);"><span style="font-weight: bold;"><a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/lbooks/94-95/556/134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; font-weight: normal; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><font color="#3366ff" size="3">کل کتاب 6.76 MB</font></a></span></span></p></td></tr><tr><td><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td><font size="2"><a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/000-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">مقدمه</a></font></td></tr><tr><td bgcolor="#dde9f3" width="3%"><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td bgcolor="#dde9f3"><font size="2">درس 1 -&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/001-010-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">مواد و نقش آنها در زندگی</a>&nbsp;</font></td></tr><tr><td><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td><font size="2">درس 2 -&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/011-020-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">رفتار اتم ها با یکدیگر</a></font></td></tr><tr><td bgcolor="#dde9f3"><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td bgcolor="#dde9f3"><font size="2">درس 3 -&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/021-032-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">به دنبال محیطی بهتر برای زندگی</a></font></td></tr><tr><td><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td><font size="2">درس 4-&nbsp;<a href="http://science-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=270" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">&nbsp;</a><a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/033-042-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">حرکت چیست</a>&nbsp;</font></td></tr><tr><td bgcolor="#dde9f3"><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td bgcolor="#dde9f3"><font size="2">درس 5 -&nbsp;<u><a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/043-052-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><font color="#0000ff">نیرو</font></a></u>&nbsp;</font></td></tr><tr><td><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td><font size="2">درس 6-&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/053-062-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><font color="#0000ff">فشار و آثار آن</font></a>&nbsp;</font></td></tr><tr><td bgcolor="#dde9f3"><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td bgcolor="#dde9f3"><font size="2">درس 7-&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/063-072-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">ماشین ها&nbsp;</a></font></td></tr><tr><td><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td><font size="2">درس 8-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/073-082-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">نگاهی به فضا</a></font></td></tr><tr><td bgcolor="#dde9f3"><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td bgcolor="#dde9f3"><font size="2">درس 9-&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/083-092-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">زمین ساخت ورقه ای</a></font></td></tr><tr><td><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td><font size="2">درس 10-&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/093-104-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><font color="#0000ff">آثاری از گذشته زمین</font></a></font></td></tr><tr><td bgcolor="#dde9f3"><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td bgcolor="#dde9f3"><font size="2">درس 11 -&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/105-114-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">گوناگونی جانداران</a></font></td></tr><tr><td><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td><font size="2">درس 12-&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/115-124-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">دنیای گیاهان</a></font></td></tr><tr><td bgcolor="#dde9f3"><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td bgcolor="#dde9f3"><font size="2">درس 13-&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/125-134-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">جانوران بی مهره&nbsp;</a>&nbsp;</font></td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff"><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td bgcolor="#ffffff"><font size="2">درس 14-&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/135-144-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">مهرداران</a></font></td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff"><img alt="" src="http://science-dept.talif.sch.ir/includes/FCKeditor2/editor/images/extract_image.php?image_id=52"></td><td bgcolor="#ffffff"><font size="2">درس 15-&nbsp;<a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/94-95/556/145-154-C134.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;">با هم زیستن</a></font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2015-08-21T05:16:34+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 تنبلی و راه های مبارزه با آن http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/233 <div id="LblContent" class="text-justify content-box" style="font-family: WebRoya, tahoma; box-sizing: border-box; text-align: justify; min-height: 300px; width: 736.921875px; margin: 5px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 22.8571434020996px;"><div class="item-text" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 10px 0px 0px; line-height: 25px;"><div class="item-text" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 10px 0px 0px;"><div class="Page" style="box-sizing: border-box;"><div class="Text" style="box-sizing: border-box;"><h3 style="font-family: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;">نشانه های تنبلی</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">الف) تنبل ها و افراد منفعل، همواره برای انجام ندادن کارهای خود چنین&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">توجیه می کنند: حال و حوصله ندارم، صبر می کنم تا حال و حوصله&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">پیدا کنم؛ هیچ چیز برایم جالب نیست و ...</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">در این جا یک سؤال مطرح است:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">انگیزه و اقدام، کدام بر یکدیگر مقدم هستند؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">اگرجواب شما انگیزه است، بدانید که جواب تنبل ها را داده اید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">خیلی ها با نظر شما موافقند، ولی با این حال، جواب شما درست نیست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">آن ها که موفق هستند، خوب می دانند که اقدام بر انگیزه مقدم است.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مهم نیست که این کار را دوست دارید، یا ندارید! همین حالا دست به کار</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;شوید، وقتی شروع کردید، برداشتن قدم های بعدی ساده تر می شود.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">این جاست که به انجام آن راغب می شوید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">اقدام به کار &nbsp; &nbsp; &nbsp; ; انگیزه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ; اقدام بیش تر</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">ب) تنبل ها بیش تر وقت ها در برخورد با مانع های پیش روی خود،&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">رفته رفته تحملشان را از دست می دهند و آثار ناکامی در چهره شان&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">پدیدار می گردد، اما پرکارها می دانند که زندگی پر از سختی است&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">و می دانند که در راه رسیدن به هدف، ممکن است سنگلاخ ها و&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">شکست های متعددی در انتظارشان باشد. در نتیجه هنگام برخورد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;با مانع های پیش رویشان، خیلی ساده آن ها را می پذیرند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">جوانی را در نظر بیاورید که به درس فیزیک بی علاقه است؛&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">هر وقت کتاب فیزیک را باز می کند، ناراحت و عصبی می شود،</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;زیرا بسیاری از مطلب ها را نمی فهمد. در نتیجه، کتاب را تا شب امتحان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;کنار می گذارد. او گمان می کند مواد درسی حتماً باید ساده باشند،&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">تا بتواند آن ها را بخواند و بفهمد؛ اما باید به خود جرأت بخشید و</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;به موفقیت خود اعتقاد داشت. شاید در ابتدا، پیشرفت بسیار کند&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">و آهسته باشد، اما باید خواندن را شروع کرد، تا انگیزة لازم برای</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;مطالعه بیش تر شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">ج) بی ارزش دانستن هرکاری، یکی از نشانه های تنبلی و&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مسامحه کاری است. اشخاص موفق، اغلب به خاطر کاری&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">که می کنند، به خود امتیاز می دهند و احساس هیجان دارند.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مسامحه کارها، گاهی اوقات دقیقاًَ عکس این کار را می کنند&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">و پیوسته خودشان را دست کم می گیرند. (حالت خود کم بینی دارند.)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">آیا شما معتقد هستید که کارها و تلاش هایتان بی فایده است؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">شما نیاز به پاداش دارید، همة پاداش ها باید از درون خود شما&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">نشأت بگیرد، تنها اندیشه شماست که می تواند شما را خوشحال یا&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">ناراحت کند.اعتقاد به این که اگر تمام کارها به قصد رضایت خداوند&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">متعال انجام گیرد، در نزد او پاداش دارد، احساس رضایت را در نهاد شما</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;ایجاد خواهد کرد و همین رضایت باطنی، پاداشی درونی برای شماست.</p><h3 style="font-family: inherit; box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px;">راه کارهایی برای از بین بردن تنبلی</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مرحله اول؛ تحلیل سود و زیان: اولین مرحله این است که شخص&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">«سود و زیان انجام ندادن» کاری را که می خواهد انجام دهد، یادداشت کند</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;و به تحلیل آن بپردازد. برای تحلیل آن کافی است به موارد سود و</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;زیان امتیاز دهد و آن ها را با هم مقایسه کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مرحله دوم؛ برنامه ریزی: زمان انجام هرکاری را باید یادداشت نمود&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">و سعی کرد که به آن پایبند بود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مرحله سوم؛ کار را باید ساده کرد: اگر به جای هدف های بسیاربزرگ&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">و کمال طلبانه، هدف های واقعی و به نسبت ساده را انتخاب کنیم</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">، کار دشوار، ساده می شود. یک کتاب سیصد صفحه ای در مقابل</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;یک شخص قرار دارد و باید آن را برای امتحان بخواند، واقعاً کار دشواری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;به نظر می رسد، این شخص می تواند زمان کوتاه ( مثلاًَ یک ربع ساعت)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;و یا یک فصل یا دو صفحه خواندن از کتاب را برای شروع در نظر بگیرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;احتمال این که پس از ربع ساعت یا مطالعة دو صفحه، شخص هنوز&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">اشتیاق به خواندن داشته باشد، بسیار زیاد است. همین روش باعث&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">می شود که انگیزه کافی در شخص به وجود آید و بتواند در همین&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">زمان های کوتاه، کتاب را به راحتی به اتمام رساند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">شخص در تمام کارهایی که به نحوی از انجام دادن آن طفره می رود،</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;می تواند این برنامه را پیاده کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مرحله چهارم؛ مثبت فکر کند: به عنوان مثال اگر قرار است چند نامه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;به دوستان خود بنویسید، در این حالت ممکن است به خود بگویید:&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">«آه، این همه نامه را باید بنوسیم، اصلاًَ حوصله اش را ندارم، بهتر است&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">این کار را به وقتی دیگر موکول نمایم که حال و حوصله بیش تری&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">داشته باشم؛ کار خسته کننده ای است؛ به جای نوشتن این&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">همه نامه، اگر کمی تلویزیون تماشا کنم، بهتر است و ...»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">تمام این جملات، پیام هایی منفی است که شخص به خود القاء می کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">شخص برای مبارزه با منفی نگری در امور زندگی و تحصیل و... باید&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">این فکرها را یادداشت کند. اگر فکرهایش را یادداشت نکند، نمی تواند&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">طرز فکر و احساسات خود را تغییر دهد. پس از نوشتن فکرهای منفی،&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">می تواند با فکرهای مثبت، اندیشه های خود را اصلاح کند؛ مثلاً</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;به جای این که بگوید «آه باید این همه نامه را بنویسیم» بگوید&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">«مجبور نیستم همه را امشب بنویسم، اما اگر دست کم یکی&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">از آن ها را بنویسم، احساس بهتری پیدا می کنم».</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">شایان ذکر است که شخص، باید به خود القاء کند که برای شروع،&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">نیازی به روحیه خوب نیست، وقتی شروع کنم، احتمالاً حال وحوصله&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">پیدا خواهم کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مرحله پنجم: وقتی شخص کاری را که از انجامش طفره می رفت&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">شروع کند، بهتر است به جای بی ارزش جلوه دادن کار، از خود&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">به خاطر کاری که کرده تشکر کند و از کار خود تعریف کند. پس شخص&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">هرگز کار خود را نباید بی بها بشمارد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">منبع: وبسایت حوزه</p></div></div></div></div></div><div class="row" style="font-family: WebRoya, tahoma; box-sizing: border-box; margin-right: -10px; margin-left: -10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; line-height: 22.8571434020996px; text-align: right;"><div class="col-xs-24 col-md-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 10px; padding-left: 10px; float: right; width: 368.453125px;"></div></div> text/html 2015-08-21T03:33:46+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 بارم بندی شیمی متوسطه و پیش دانشگاهی http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/231 <p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px; font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 21px; color: rgb(53, 56, 61);">برای دانلود&nbsp; بارم بندی کتب شیمی اول ، دوم، سوم وچهارم &nbsp;روی لینک زیر کلیک نمایید.&nbsp;<span id="more-3857"></span></p><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 21px; color: rgb(53, 56, 61); text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255); border: 0px;"><strong><a href="http://diar-chem.persiangig.com/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%2094-93.pdf/download?010d" style="color: rgb(0, 160, 227); text-decoration: none; border: 0px;">بارم شیمی سال ۹۴-۹۳</a></strong></span></p><div><span style="color: rgb(0, 0, 255); border: 0px;"><br></span></div> text/html 2015-07-01T18:43:22+01:00 dabirestanchem.mihanblog.com گروه شیمی منطقه 1 دانلود شیمی کنکور خارج از کشور ریاضی و تجربی۹۴ http://dabirestanchem.mihanblog.com/post/230 <h1 style="margin: 0px; font-weight: lighter; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 20px; font-family: 'B Roya', '2 Roya', 'Times New Roman', Times, serif; color: rgb(204, 102, 0); text-align: right; text-transform: capitalize; padding: 0px 0px 1px; direction: rtl; word-spacing: 1px;">دانلود شیمی کنکور خارج از کشور ریاضی ۹۴&nbsp;<strong style="font-family: tahoma; color: rgb(0, 160, 227); border: 0px; font-size: 12px; line-height: 21px;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8195410100/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_94.pdf.html" style="color: rgb(0, 160, 227); text-decoration: none; border: 0px;">دانلود کنید</a></strong></h1><h1 style="margin: 0px; font-weight: lighter; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 20px; font-family: 'B Roya', '2 Roya', 'Times New Roman', Times, serif; color: rgb(204, 102, 0); text-align: right; text-transform: capitalize; padding: 0px 0px 1px; direction: rtl; word-spacing: 1px;">دانلود شیمی کنکور خارج از کشور تجربی ۹۴&nbsp;<strong style="font-family: tahoma; color: rgb(0, 51, 153); border: 0px; font-size: 12px; line-height: 21px;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8195410118/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC_94.pdf.html" style="color: rgb(0, 51, 153); text-decoration: none; border: 0px;">دانلود کنید</a></strong></h1><h1 style="margin: 0px; font-weight: lighter; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 20px; font-family: 'B Roya', '2 Roya', 'Times New Roman', Times, serif; color: rgb(204, 102, 0); text-align: right; text-transform: capitalize; padding: 0px 0px 1px; direction: rtl; word-spacing: 1px;"><br></h1><div style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: right;">منبع : وبسایت گروه شیمی یزد</div><p style="padding: 0px 0px 15px; margin: 0px; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 19.2000007629395px; text-align: right;"></p>